روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی
تلفن تماس :74304-021
پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:02

روغن ایرانول VDL 150

شرح کالا

روغن ایرانول VDL 150

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 12:28

روغن ایرانول CX 150

شرح کالا

روغن ایرانول CX 150

نوع کالا : روغن گردشی

پایه محصول:

سازنده : ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 12:24

روغن ایرانول C32

شرح کالا

روغن ایرانول C32

نوع کالا : روغن گردشی

پایه محصول:

سازنده : ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 12:22

روغن ایرانول C46

شرح کالا

روغن ایرانول C46

نوع کالا : روغن گردشی

پایه محصول:

سازنده : ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 12:21

روغن ایرانول C68

شرح کالا

روغن ایرانول C68

نوع کالا : روغن گردشی

پایه محصول:

سازنده : ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 12:20

روغن ایرانول C100

شرح کالا

روغن ایرانول C100

نوع کالا : روغن گردشی

پایه محصول:

سازنده : ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 12:18

روغن ایرانول C150

شرح کالا

روغن ایرانول C150

نوع کالا : روغن گردشی

پایه محصول:

سازنده : ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 12:17

روغن ایرانول C220

شرح کالا

روغن ایرانول C220

نوع کالا : روغن گردشی

پایه محصول:

سازنده : ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 12:16

روغن ایرانول C320

شرح کالا

روغن ایرانول C320

نوع کالا : روغن گردشی

پایه محصول:

سازنده : ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 12:15

روغن ایرانول C460

شرح کالا

روغن ایرانول C460

نوع کالا : روغن گردشی

پایه محصول:

سازنده : ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید