روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی
تلفن تماس :74304-021
پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:19

روغن ایرانول VB32

شرح کالا

روغن ایرانول VB32

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:18

روغن ایرانول VB46

شرح کالا

روغن ایرانول VB46

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:17

روغن ایرانول VB68

شرح کالا

روغن ایرانول VB68

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:16

روغن ایرانول VB100

شرح کالا

روغن ایرانول VB100

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:15

روغن ایرانول VB150

شرح کالا

روغن ایرانول VB150

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:14

روغن ایرانول VB220

شرح کالا

روغن ایرانول VB220

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:10

روغن ایرانول VDL 32

شرح کالا

روغن ایرانول VDL 32

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:09

روغن ایرانول VDL 46

شرح کالا

روغن ایرانول VDL 46

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:07

روغن ایرانول VDL 48

شرح کالا

روغن ایرانول VDL 48

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:04

روغن ایرانول VDL 100

شرح کالا

روغن ایرانول VDL 100

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید