روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی
تلفن تماس :74304-021
شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:19

روغن ایرانول HBX 32

شرح کالا

روغن ایرانول HBX 32

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:18

روغن ایرانول HBX 46

شرح کالا

روغن ایرانول HBX 46

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:16

روغن ایرانول HBX 68

شرح کالا

روغن ایرانول HBX 68

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 11:49

روغن ایرانول G.I.C.X 30

شرح کالا

روغن ایرانول G.I.C.X 30

نوع کالا :روغن موتور گاز سوز ساکن

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول 

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 11:48

روغن ایرانول G.I.C.X 40

شرح کالا

روغن ایرانول G.I.C.X 40

نوع کالا :روغن موتور گاز سوز ساکن

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 11:15

روغن ایرانول HT-B

شرح کالا

روغن ایرانول HT-B

نوع کالا :روغن انتقال حرارت

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 10:20

روغن ایرانول ترانس C

شرح کالا

روغن ایرانول ترانس C

نوع کالا :روغن ترانسفورماتور

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:22

روغن ایرانول LPT 32

شرح کالا

روغن ایرانول LPT 32

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:21

روغن ایرانول LPT 46

شرح کالا

روغن ایرانول LPT 46

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 12:20

روغن ایرانول LPT 68

شرح کالا

روغن ایرانول LPT 68

نوع کالا : روغن کمپرسور هوا

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید