روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی
تلفن تماس :74304-021
پنج شنبه, 25 آذر 1395 ساعت 10:19

ایرانول AF-G

شرح کالا

ایرانول AF-G

نوع کالا :ضد یخ

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 16:44

ایرانول FL 32

شرح کالا

ایرانول FL 32

نوع کالا :پاک کننده ها

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 15:19

روغن ایرانول دوک 32

شرح کالا

روغن ایرانول دوک 32

نوع کالا :روغن نساجی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 15:17

روغن ایرانول دوک 46

شرح کالا

روغن ایرانول دوک 46

نوع کالا :روغن نساجی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 15:16

روغن ایرانول دوک 68

شرح کالا

روغن ایرانول دوک 68

نوع کالا :روغن نساجی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 15:15

روغن ایرانول دوک 100

شرح کالا

روغن ایرانول دوک 100

نوع کالا :روغن نساجی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 12:29

روغن ایرانول MF

شرح کالا

روغن ایرانول MF

نوع کالا :سیال فلز کاری،روغن برش

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:22

روغن ایرانول HB 65

شرح کالا

روغن ایرانول HB 65

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:22

روغن ایرانول HB 80

شرح کالا

روغن ایرانول HB 80

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 13:20

روغن ایرانول HB 125

شرح کالا

روغن ایرانول HB 125

نوع کالا :روغن توربین

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید