روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی
تلفن تماس :74304-021
شنبه, 04 دی 1395 ساعت 11:59

روغن ایرانول VD5000 40

شرح کالا

روغن ایرانول VD5000 40

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 11:59

روغن ایرانول D7000 10W

شرح کالا

روغن ایرانول D7000 10W

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 11:57

روغن ایرانول D7000 30

شرح کالا

روغن ایرانول D7000 30

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 11:57

روغن ایرانول D7000 40

شرح کالا

روغن ایرانول D7000 40

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 11:56

روغن ایرانول D7000 50

شرح کالا

روغن ایرانول D7000 50

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 11:55

روغن ایرانول D17000 20W-50

شرح کالا

روغن ایرانول D17000 20W-50

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 11:54

روغن ایرانول D9000 15W-40

شرح کالا

روغن ایرانول D9000 15W-40

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 11:53

روغن ایرانول D9000 20W-50

شرح کالا

روغن ایرانول D9000 20W-50

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 11:53

روغن ایرانول D17000 15W-40

شرح کالا

روغن ایرانول D17000 15W-40

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 11:52

روغن ایرانول D40000 10W-40

شرح کالا

روغن ایرانول D40000 10W-40

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید