روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی
تلفن تماس :74304-021
یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 12:38

روغن ایرانول EP 85W-90

شرح کالا

روغن ایرانول EP 85W-90

نوع کالا :روغن دنده,واسکازین

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 12:37

روغن ایرانول EP 85W-140

شرح کالا

روغن ایرانول EP 85W-140

نوع کالا :روغن دنده,واسکازین

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 12:36

روغن ایرانول EP 75W

شرح کالا

روغن ایرانول EP 75W

نوع کالا :روغن دنده,واسکازین

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 12:36

روغن ایرانول XP 85W-90

شرح کالا

روغن ایرانول XP 85W-90

نوع کالا :روغن دنده,واسکازین

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 12:35

روغن ایرانول XP 85W-140

شرح کالا

روغن ایرانول XP 85W-140

نوع کالا :روغن دنده,واسکازین

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 13:33

روغن ایرانول EMD 40

شرح کالا

روغن ایرانول EMD 40

نوع کالا :روغن لوکوموتیو

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 12:02

روغن ایرانول D4000 40

شرح کالا

روغن ایرانول D4000 40

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 12:02

روغن ایرانول D5000 30

شرح کالا

روغن ایرانول D5000 30

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 12:01

روغن ایرانول D5000 40

شرح کالا

روغن ایرانول D5000 40

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 12:00

روغن ایرانول D5000 50

شرح کالا

روغن ایرانول D5000 50

نوع کالا :روغن موتور دیزلی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید