روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی
تلفن تماس :74304-021
یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 11:42

روغن ایرانول ATF II

شرح کالا

روغن ایرانول ATF II

نوع کالا :روغن دنده اتوماتیک,ATF

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 11:41

روغن ایرانول ATF III

شرح کالا

روغن ایرانول ATF III

نوع کالا :روغن دنده اتوماتیک,ATF

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:40

روغن ایرانول 3000 40

شرح کالا

روغن ایرانول 3000 40

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:40

روغن ایرانول 4000 20W-50

شرح کالا

روغن ایرانول 4000 20W-50

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:39

روغن ایرانول 6000 40

شرح کالا

روغن ایرانول 6000 40

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:38

روغن ایرانول 6000 20W-50

شرح کالا

روغن ایرانول 6000 20W-50

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:38

روغن ایرانول 8000 20W-50

شرح کالا

روغن ایرانول 8000 20W-50

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:37

روغن ایرانول 12000 20W-50

شرح کالا

روغن ایرانول 12000 20W-50

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:36

روغن ایرانول 30000 5W-40

شرح کالا

روغن ایرانول 30000 5W-40

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 10:36

روغن ایرانول 30000 5W-40

شرح کالا

روغن ایرانول 30000 5W-40

نوع کالا :روغن موتور بنزینی

پایه محصول:

سازنده :ایرانول,شرکت نفت ایرانول

توضیحات :

سطوح کارایی :

بسته بندی:

قیمت : تماس بگیرید

صفحه1 از9